top of page

ליווי תהליכים אסטרטגיים של בתי ספר ומערכות חינוך לפיתוח רעיון חינוכי מרכזי מוביל.

הסיפור החינוכי (הנרטיב) הוא "דרך המלך" עליו צועדים המעשים החינוכיים.
באין סיפור חינוכי מוצהר וידוע, יהיו שבילים רבים שיובילו לכיוונים רבים ואף מנוגדים.
תהליך אסטרטגי לפיתוח סיפור חינוכי מבוסס על שלושה מרכיבים:

  • תהליך למידה פנימי וחיצוני - למידה הינה אבן יסוד ביכולת לפתח שיח מקדם וביכולת להגיע להסכמות רחבות.

מהו הסיפור החינוכי שלי.jpg
  • שיתוף ומעורבות ציבור - על מנת להבטיח כי הסיפור החינוכי הוא גם סיפורם של רבים בציבור הקהילה החינוכית.

  •  קבלת החלטות – בהסתמך ובהתבסס על הלמידה ועל שיתוף הציבור.

bottom of page