top of page

גיבוש פרוגרמה פדגוגית-חינוכית להנחיית התכנון הפיזי של בית הספר ומוסדות חינוך

תהליך גיבושה של הפרוגרמה הפדגוגית חינוכית יכלול את השלבים הבאים:

  • גיבוש והסכמה של העקרונות החינוכיים והפדגוגיים של בית הספר – "מהו הסיפור החינוכי של בית הספר"?

  • בהתייחס ובהסתמך על "הסיפור החינוכי" - גיבוש והסכמה על עקרונות הליבה לתכנון הנדסי ואדריכלי של בית הספר.

  • סיורים ממשיים בבתי ספר בארץ וסיורים וירטואליים בבתי ספר בעולם.

  • חיבור העקרונות והלמידה לסקיצות רעיוניות ראשוניות.

פרוגרמה פדגוגית להנחיית תכנון פיזי של מוסדות חינוך.JPG
  • שיתוף ציבור – בית הספר הינו מוסד מרכזי בקהילה ולכן חשוב והכרחי משוב מהקהילה.

  • כתיבה ועריכה סופית.

bottom of page