top of page

הרצאות, סדנאות, השתלמויות

הרצאות סדנאות והשתלמויות בשלושה תחומים עיקריים:

  • ניהול: ניהול הארגון, המנהלים בדרגי הביניים, ניהול צוותים, ניהול מערכות מורכבות בתנאי אי וודאות.

  • פדגוגיה: גמישות פדגוגית חט"ב - חט"ע, הוראה ולמידה לשם הבנה, למידה חוץ כיתתית,

מערכות LMS (Learning Machine System) לקידום למידה פעילה.​

  • למידה חברתית-רגשית: דיאלוג משמעותי כמקדם למידה, פיתוח תהליכים חינוכיים
    בשגרת הלמידה בבית הספר, שיח חינוכי כמקדם אקלים מיטבי.

הרצאות סדנאות השתלמויות.jpg
bottom of page