top of page

ליווי ויעוץ פדגוגי לתכנון וליישום "גמישות פדגוגית" בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, כולל בחינות הבגרות.

מרחבי הגמישות הפדגוגית מאפשרים ארגון למידה חדשני המכוון לקידום ידע עמוק והבנה באמצעות:​

  • הפחתה של מספר כיתות ההוראה למורה במהלך שבוע, סמסטר, שנת לימודים.

  • הפחתה של מספר התלמידים אותם מלמד מורה בשבוע, בסמסטר, בשנת לימודים.

  • הגדלת מספר השעות השבועיות למקצוע.

  • הפחתה של מספר המקצועות אותם לומדים תלמידים ביום, בשבוע, בסמסטר, בשנת לימודים.

תחומי עיסוק - יעוץ פדגוגי תרשים.png
  • תכנון והוראה של "יחידות ידע פדגוגיות" המבוססות על רעיון הבנה מרכזי.

  • "שבירת מסגרות" – ארגון גמיש של כיתות האם וקבוצות הלימוד.

  • הגדלת הבחירה לתלמידים בין דרכי הוראה שונות.

  • רצף פדגוגי שש שנתי כולל בחינות הבגרות.

bottom of page