top of page

תחומי עיסוק

  • אני מאמין באדם בחינוך.

  • אני מאמין בתהליכים המכוונים להשגת מטרות ויעדים אישיים, צוותיים וארגוניים.

  • אני מאמין בחשיבותם של תהליכים המכוונים להתפתחות מקצועית ואישית, בשגרת עבודת המנהל/ת והארגון.

אמונות ותפיסות עולם אלו אביא עמי לתהליכי הייעוץ והליווי אותם אני מציע:

יעוץ והדרכה אישית למנהלים ולממלאי תפקידים באירגונים ציבוריים ופרטיים.

  • יעוץ והדרכה אישית ממוקדת נושא/סוגיה: 6 - 8 מפגשים.

  • יעוץ והדרכה אישית מלווה תפקיד, הממוקדת בפיתוח מקצועי ואישי.

יעוץ אישי למנהלים.jpg
תחומי עיסוק - יעוץ פדגוגי תרשים.png

יעוץ וליווי פדגוגי לתכנון וליישום "גמישות פדגוגית" המכוונת לקידום הבנה בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה ובבחינות הבגרות.

  • יעוץ וליווי למנהלים ולרכזים פדגוגיים.

  • הנחיה וליווי רכזי מקצועות וצוותים מקצועיים.

  • השתלמות בית ספרית: "הוראה ולמידה לשם הבנה".

תהליכי פיתוח ארגוני להנהלות וצוותי ניהול בבתי ספר וארגונים חינוכיים

פיתוח ארגוני הינו תהליך מובנה ומונחה לקידום האפקטיביות הניהולית של צוות ההנהלה וצוותי ניהול נוספים בארגון.

פיתוח ארגוני.jpg
מהו הסיפור החינוכי שלי.jpg

מהו הסיפור החינוכי שלך?

"אם אינך יודע לאן אתה הולך, כל דרך תוביל אותך לשם".

ליווי והנחיה לתהליכים אסטרטגיים בבתי ספר, רשויות ומערכות חינוך לגיבוש רעיון חינוכי  מרכזי מוביל.

גיבוש פרוגרמה פדגוגית-חינוכית להנחיית התכנון הפיזי של בית הספר ומוסדות חינוך

  • הליכי הוראה ולמידה המותאמים למאה ה – 21 מחייבים התאמת המבנה הפיזי של בית הספר לחזון החינוכי ולעקרונות הפדגוגיים העומדים במרכז תפיסת העולם החינוכית של המוסד האמור להיבנות.

  • מטרתה של הפרוגרמה: להמליל ולהמשיג את  העקרונות והדגשים החינוכיים באופן שיאפשרו תכנון פיזי מותאם ומושכל של בית הספר.

פרוגרמה פדגוגית להנחיית תכנון פיזי של מוסדות חינוך.JPG
הרצאות סדנאות השתלמויות.jpg

הרצאות, סדנאות, השתלמויות

הרצאות סדנאות והשתלמויות בשלושה תחומים עיקריים: ניהול, פדגוגיה, למידה חברתית רגשית.


בכל אחד מנושאים אלו הרצאות, סדנאות והשתלמויות כמפורט ב"מידע הנוסף" ובהתאמה מרבית לצורך המדויק ולהקשרים הפנימיים והחיצוניים של מנהל, הנהלה ובית ספר.

bottom of page