top of page
חיפוש

מי רוצה לנהל בית ספר?

חוסר הרצון של רבים לשמש בתפקיד מנהל/ת בית ספר הינה בעיה אסטרטגית במערכת החינוך, וכל עוד תימשך לא ניתן יהיה לשפר את איכויותיה החינוכיות והפדגוגיות של מערכת החינוך. "לתפקודם ולאיכותם של מנהלים יש השפעה מכרעת על התנהלות ביה"ס, על הישגי תלמידיהם ועל מערכת החינוך בכללותה" (דו"ח מבקר המדינה בנושא "דרכי מינוי והכשרה של מנהלי בתי ספר חדשים", דו"ח ביקורת שנתי 71ג התשפ"א – 2021).

כחצבים הפורחים בכל סתיו, כך גם העיסוק במשבר המנהלים בבתי הספר מתחדש מדי אוגוסט. ומהו המשבר? המחסור - חסרים מנהלים רבים לבתי הספר במדינת ישראל. השימוש במילה "מחסור" – בהקשר של המשבר הקיים בנושא המנהלים, מייצר בלבול ועמימות:


▪ "המחסור" הינו ביטוי לבעיות יסוד של מערכת החינוך, ופחות הבעיה עצמה.

▪ המילה "מחסור" מייצרת תודעה של גזירת גורל.

▪ המילה "מחסור" קוטעת את הקשר בין סיבה לתוצאה, בין המדיניות וההחלטות לבין התוצאות.

▪ המילה "מחסור" מאפשרת לאלו שהנושא באחריותם לגלגל עיניים לשמיים ולא להכיר באחריותם (מעצם תפקידם) למשבר.


פתרונות טובים ואפקטיביים יכולים להימצא רק לבעיות מוגדרות וממוקדת ורק לאחר שהבדלנו בין הבעיות עצמן, לבין האופן בו בעיות אלו באות לידי ביטוי.

מהן הבעיות אם כך?

✔ הבעיה היא שרבים מקרב האוכלוסייה הפוטנציאלית אינם רוצים להיות מנהלים בארגון הנקרא "מערכת החינוך במדינת ישראל".

✔ הבעיה היא שרבים מאד מבין הכמהים לעמדת השפעה חינוכית ערכית וקהילתית מדירים רגליהם ממערכת החינוך במדינת ישראל.

✔ הבעיה היא שראשי משרד החינוך אינם מוכנים לראות נכוחה ולומר: אכן יש פה משבר.

✔ הבעיה היא שמבחינת ראשי משרד החינוך הבעיה הינה רק מחסור מספרי זמני ולכן אפשרי וסביר לדעתם למנות מנהל בשבועיים האחרונים של חופשת הקיץ ואף יומיים לפני תחילת שנת הלימודים.

ואם אלו הן הבעיות – מה עשויות להיות דרכי הפתרון?

▪ הכרה במשבר. לא חיפש אשמים.

▪ הכרה בכך שאותן תשומות ואותן פעולות יניבו את אותן התוצאות והתפוקות.

▪ שינוי עמוק ויסודי במרחבי העבודה של מנהלי בתי הספר :הגדלה משמעותית של "המרחבים" שבאחריות וסמכות מנהלי בתי הספר, ביטול דרגי הפיקוח וההדרכה – פיקוח במשרד החינוך ומעבר ליחסי עבודה וכפיפויות המבוססים על אמון ותמיכה, ועוד...

▪ הגדלה משמעותית מאד של התקציבים המיועדים להכשרה ולליווי המנהלים.

▪ שינוי מרכז הכובד של תהליך הכשרת המנהלים - מ"הכשרה טרום תפקידית" ל"הכשרה תוך תפקידית" וליווי ותמיכה לכל אורך שנות הניהול, באופן מושכל ובהתייחס לרצון ולצרכי המנהל.

חוסר הרצון של רבים לשמש בתפקיד מנהל/ת בית ספר הינה בעיה אסטרטגית במערכת החינוך, וכל עוד תימשך לא ניתן יהיה לשפר את איכויותיה החינוכיות והפדגוגיות של מערכת החינוך. "לתפקודם ולאיכותם של מנהלים יש השפעה מכרעת על התנהלות ביה"ס, על הישגי תלמידיהם ועל מערכת החינוך בכללותה" (דו"ח מבקר המדינה בנושא "דרכי מינוי והכשרה של מנהלי בתי ספר חדשים", דו"ח ביקורת שנתי 71ג התשפ"א – 2021).

71 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page